Thánh Ca Cầu Hồn

 1. Nơi thẳm sâu
 2. Linh ca 3
 3. Mong về
 4. Mẹ có thấu
 5. Kiếp tro bụi
 6. Ngày về 1
 7. Ngày không còn mẹ
 8. Mong về
 9. Người nằm xuống
 10. Ôi giêsu lân tuất
 11. Khóc cha hiền
 12. Ngày không còn mẹ
 1. Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
 2. Thân Con Là Bụi Đất
 3. Trở Về Bên Chúa 2
 4. Từ Nơi Ngục Hình
 5. Về Với Ngài
 6. Tâm Tình Ca 2
 7. Về Cõi Thiên Thu
 8. Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
 9. Từ Chốn Tối Tăm
 10. Xin Cho Con Dừng Chân
 11. Từ Chốn Luyện Hình
 12. Xin Mẹ Thương
 13. Trong Gian Truân
 14. Sự Sống Đã Đổi Thay
 15. Thân Con Bụi Đất
 16. Rước Lên Cung Thánh
 1. Mong về
 2. Trong gian truân
 3. Về với ngài
 4. Chúa tới gọi con về
 5. Kiếp tro bụi
 6. Con xin dâng
 7. Giã biệt ca
 8. Cát bụi hư vô
 9. Ngày không còn mẹ
 10. Thân con bụi đất
 11. Sự sống thay đổi mà không mất đi
 12. Từ chốn tối tắm
 13. Nơi thẳm sâu

 

 1. Người Nằm Xuống
 2. Mong Về
 3. Ngày Không Còn Mẹ
 4. Xin Mẹ Thương
 5. Mẹ Có Thấu
 6. Rước Lên Cung Thánh
 7. Từ Chốn Luyện Hình
 8. Sự Sống Đã Đổi Thay
 9. Trở Về Bên Chúa
 10. Tâm Tiình Ca 3
 11. Linh Ca 3
 12. Về Cõi Thiên Thu
 13. Khóc Cha Hiền
 1. Thân Con Là Bụi Đất
 2. Mẹ Có Thấu
 3. Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
 4. Ngày Không Còn Mẹ
 5. Cát Bụi Hư Vô
 6. Giã Biệt Ca
 7. Con Xin Dâng
 8. Người Nằm Xuống
 9. Chúa Tới Gọi Con Về
 10. Khóc Cha Hiền
 11. Trong Gian Truân
 12. Rước Lên Cung Thánh
 13. Từ Nơi Ngục Hình
 14. Xin Cho Con Dừng Chân
 1. Kiếp Tro Bụi
 2. Hãy Tiếp Nhận Con
 3. Mong Về
 4. Sự Sống Đã Đổi Thay
 5. Tâm Tình Ca 2
 6. Con Về Bên Chúa
 7. Cát Bụi Hư Vô
 8. Con Xin Phó Thác
 9. Từ Chốn Luyện Hình
 10. Trờ Về Bên Chúa 2
 11. Về Cõi Thiên Thu
 12. Xin Mẹ Thương
 13. Ngày Không Còn Mẹ
 14. Nơi Thẳm Sâu

 

 1. Cát Bụi Hư Vô
 2. Chúa Nhân Từ
 3. Chúa Tới Gọi Con Về
 4. Con Xin Dâng
 5. Ngày Về 1
 6. Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
 7. Của Lễ Cậy Trông
 8. Trong Gian Truân
 9. Từ Nơi Ngục Hình
 10. Ôi Giêsu Lân Tuất
 1. Mong Về
 2. Hy Lễ Cuối Cùng
 3. Con Về Bên Chúa
 4. Ôi Giêsu Lân Tuất
 5. Thân Con Bụi Đất
 6. Trong Gian Truân
 7. Chúa Nhân Từ
 8. Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
 9. Của Lễ Cậy Trông
 10. Từ Chốn Tối Tăm
 11. Ngày Về 1
 12. Về Với Ngài
 13. Linh Ca 3

 

 1. Cát Bụi Hư Vô
 2. Chúa Nhân Từ
 3. Con Về Bên Chúa
 4. Chúa Tới Gọi Con
 5. Con Về Bên Chúa
 6. Của Lễ Cậy Trông
 7. Con Xin Phó Thác
 8. Con Xin Dâng
 9. Hãy Tiếp Nhận Con
 10. Hy Lễ Cuối Cùng
 11. Giã Biệt Ca
 12. Cát Bụi Hư Vô
 1. Trong Gian Truân
 2. Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
 3. Con Về Bên Chúa
 4. Con Xin Phó Thác
 5. Cát Bụi Hư Vô
 6. Xin Cho Con Dừng Chân
 7. Con Về Bên Chúa
 8. Chúa Nhân Từ
 9. Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
 10. Hãy Tiếp Nhận Con
 11. Thân Con Là Bụi Đất
 12. Từ Nơi Ngục Hình
 13. Về Cõi Thiên Thu
 14. Trở Về Bên Chúa 2
 15. Linh Ca 3
 1. Giã Biệt Ca
 2. Mẹ Có Thấu
 3. Mong Về
 4. Con Về Bên Chúa
 5. Cát Bụi Hư Vô
 6. Ngày Không Còn Mẹ
 7. Kiếp Tro Bụi
 8. Nơi Thẳm Sâu
 9. Ngày Không Còn Mẹ
 10. Người Nằm Xuống
 11. Trở Về Bên Chúa 2
 12. Xin Mẹ Thương
 13. Thân Con Là Bụi Đất
 14. Hãy Tiếp Nhận Con
 15. Hy Lễ Cuối Cùng
 16. Mong Về
 17. Rước Lên Cung Thánh
 18. Từ Chốn Tối Tăm
 19. Sẽ Về Với Ngài
 20. Từ Chốn Luyện Hình
 21. Sự Sống Đổi Thay
 22. Linh Ca 3
 23. Tâm Tình Ca 2
 24. Về Cõi Thiên Thu
 25. Thân Con Là Bụi Đất
 26. Khóc Cha Hiền
 27. Xin Cho Con Dừng Chân
 28. Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
 29. Con Về Bên Chúa
 30. Con Xin Phó Thác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *